آدرس: سمنان، مهدیشهر، منطقه گردشگری دربند،  هتل دربند

تلفن: 023-33628888

نمابر: 023-33629612